Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Szpital

ODDZIAŁ KARDIOLOGII - HEMODYNAMIKA

Koronarografia (w tym jeden dzień pobytu)

4 000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES ( w tym jeden dzień pobytu)

8 000,00 zł

- każdy kolejny stent typu DES

3 000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa balonowa (w tym jeden dzień pobytu)

7 000,00 zł


ODDZIAŁ KARDIOLOGII - ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego (w tym dwa dni pobytu)

30 000,00 zł

Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-D) (w tym dwa dni pobytu)

45 000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego (w tym dwa dni pobytu)

16 000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo (w tym dwa dni pobytu)

14 000,00 zł

Kardiowersja (w tym jeden dzień pobytu)

4 000,00 zł

Koronarografia + badanie inwazyjne FFR/IVUS (w tym jeden dzień pobytu).

9 000,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT PACJENTA W SZPITALU


Hospitalizacja Oddział Kardiologii - dzień pobytu
 
600,00 zł
Hospitalizacja Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - dzień pobytu 1 500,00 zł
Indywidualna Opieka Pielęgniarska (12 godzin) 500,00 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów