Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Szpital

ODDZIAŁ KARDIOLOGII - HEMODYNAMIKA

Koronarografia

2300,00 zł

Angiografia tętnic płucnych

1700,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES

13000,00 zł

- każdy kolejny stent typu DES

3000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: I naczynia

7000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: II naczyń

8000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: III naczyń

10000,00 zł

Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym)

1000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu bioabsorbowalnego (BVS)

16000,00 zł

 - każdy kolejny stent typu BVS

6000,00 zł

Wentrykulografia

550,00 zł


ODDZIAŁ KARDIOLOGII - ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego

29000,00 zł

Resynchronizacja (CRT) , wszczepienie/wymina układu resynchronizującego (CRT)

17000,00 zł

Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-D)

45000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego

9900,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo

7800,00 zł

Usunięcie układu stymulującego

4500,00 zł

Wymiana/repozycja/rewizja elektrody

4500,00 zł

Ablacja zaburzeń rytmu

16000,00 zł

Kardiowersja

500,00 zł

Badanie elektrofizjologiczne (EPS)

7 000,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT PACJENTA W SZPITALU


Hospitalizacja - dzień pobytu
 
700,00 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów