Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Szpital

ODDZIAŁ KARDIOLOGII - HEMODYNAMIKA

Koronarografia (w tym jeden dzień pobytu)

5 000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES ( w tym jeden dzień pobytu)

10 000,00 zł

- każdy kolejny stent typu DES

4 000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa balonowa (w tym jeden dzień pobytu)

8 200,00 zł

Niewydolność serca + wlew wazodylatacyjny (w tym 72 godziny wlew + 5 dób pobytu: 4 w OINK oraz jedna w Oddziale Zachowawczym; każda dodatkowa doba pobytu zgodnie z cennikiem).

 

32 000,00 zł


ODDZIAŁ KARDIOLOGII - ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego (w tym dwa dni pobytu)

39 000,00 zł

Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-D) (w tym dwa dni pobytu)

62 000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego (w tym dwa dni pobytu)

18 000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo (w tym dwa dni pobytu)

15 000,00 zł

Kardiowersja (w tym jeden dzień pobytu)

4 000,00 zł

Koronarografia + badanie inwazyjne FFR/IVUS (w tym jeden dzień pobytu).

11 000,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT PACJENTA W SZPITALU


Hospitalizacja Oddział Kardiologii - dzień pobytu
 
700,00 zł
Hospitalizacja Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - dzień pobytu 1 700,00 zł
Indywidualna Opieka Pielęgniarska (12 godzin) 600,00 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów