Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Dokumentacja medyczna

wydanie zaświadczenia nie wymagającego oceny stanu zdrowia

 75,00 zł

wydanie zaświadczenia wymagającego oceny stanu zdrowia (cena nie obejmuje wykonania ewentualnych badań dodatkowych koniecznych do wydania zaświadczenia)

 180,00 zł

jedna strona kopii

0,30 zł

jedna strona wyciągu lub odpisu

8,00 zł

wyciąg, kopia lub odpis na nośniku elektronicznym

1,69 zł

Wykonywanie dodatkowych płyt CD z zapisem badań - duplikat 1,69 zł

Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  Centrum Kardiologii nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: ,,pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3"

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów