Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Aktualności bieżące

Zobacz pozostałe wpisy

 

09.06.2022

ZASADY ODWIEDZIN W CENTRUM KARDIOLOGII JÓZEFÓW

ODWIEDZINY I ORGANIZACJA POBYTU PACJENTA NA ODDZIALE

Z dniem 09.06.2022r. wprowadzona zostaje zmiana Regulaminu Odwiedzin w Oddziałach Grupy AHP 

 1. Odwiedziny w oddziale nie są ograniczone, jednak zaleca się aby odwiedziny odbywały się w dni powszednie w godzinach 15.00-19.00, a w dni wolne od pracy w godzinach 12.00-17.00.
 2. Ze względu na komfort pobytu innych pacjentów zaleca się aby czas trwania pojedynczej wizyty na oddziałach szpitalnych nie przekraczał 2 godzin 30 minut (odwiedziny na Sali nadzoru pozabiegowego ustalane są indywidualnie z Ordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym).
 3. Do jednego pacjenta może wejść jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca, w sytuacjach szczególnych – 2 osoby.
 4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest podporządkowywać się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego, postępować zgodnie z Regulaminem porządkowym (zasady organizacji oddziału) wywieszonym na tablicy informacyjnej oraz dostępnym na stronie internetowej oraz zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla pacjentów, z poszanowaniem ich intymności i prywatności. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana stosować się do zaleceń związanych ze stosowaniem środków ochrony osobistej - konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
 5. Osobom odwiedzającym umożliwia się dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu do budynku szpitala oraz do sal chorych. Pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi są oznakowane i szeroko dostępne.
 6. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub terminalny stan pacjenta.
 8. Zaleca się, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do 12 roku życia.
 9. W sytuacjach nagłych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub terminalny stan pacjenta, odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.
 10. Przypominamy o możliwości udzielania informacji przez telefon – informacje udzielane są wskazanym osobom, które posługują się nadanym hasłem służącym do identyfikacji rozmówcy. Hasło to jest nadawane przy przyjęciu do szpitala.
 11. Wszelkich informacji na temat stanu zdrowia pacjenta udziela się osobom upoważnionym przez chorego.
 12. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • siadania na łóżku chorego i innych pacjentów
 • przynoszenia i przekazywania leków bez zgody i wiedzy lekarza
 • palenia tytoniu i używania środków odurzających na terenie szpitala
 • spożywania posiłków na salach chorych i napojów, a w szczególności alkoholowych
 • chodzenia po salach chorych, w których przebywają inni pacjenci niż pacjent odwiedzany
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne
 • posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej
 • przywłaszczania sobie cudzego mienia.
 1. Prosimy o:
 • powstrzymanie się od prowadzenia głośnych rozmów
 • powstrzymanie się od poruszania w rozmowach z pacjentem tematów, które mogłyby wprowadzić chorego w stan niepokoju
 • poszanowanie pracy personelu pracującego na oddziale
 • poszanowanie prawa innych pacjentów do poszanowania prywatności i intymności
 • sprzątanie po sobie.

 

DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH

 1. Na terenie naszego szpitala jest dostępny depozyt rzeczy wartościowych pacjenta (szczegółowych informacji udzieli personel szpitala).

 

OPIEKA DUSZPASTERSKA

 1. Naszym pacjentom zapewniamy Opiekę duszpasterską. Pacjent zgłasza chęć kontaktu z wybranym duszpasterzem wskazanego przez niego wyznania personelowi medycznemu.

 

INNE ZALECENIA

 1. W przypadku braku możliwości wprowadzenia odwiedzających (sytuacje epidemiologiczne) możliwe jest przekazywanie paczek pacjentom (szczegółowych informacji udzieli personel szpitala).
 2. Na terenie szpitala możliwe jest przechowywanie żywności pacjentów w wyznaczonych lodówkach na oddziale (szczegółowych informacji udzieli personel szpitala).
 3. W przypadku braku możliwości wprowadzenia odwiedzających (sytuacje epidemiologiczne) zapewniamy alternatywny kontakt z pacjentem, poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wideorozmowy.
 4. O odstępstwach od powyższych reguł decyduje tylko Ordynator oddziału.
 5. W sytuacji dostarczenia pacjentowi leków własnych (dobrowolnie) do szpitala – leki muszą być zawsze dostarczone w oryginalnym opakowaniu.

 

 

Numery kontaktowe:

Dyżurka lekarska: 22 780 08 44, 22 780 08 27

Dyżurka Pielęgniarska: 22 780 08 18, 22 780 08 21

Telefon dla pacjentów i ich bliskich: 22 780 08 60

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów